Extra middelen voor mobiliteitsmaatregelen haven en Voorne-Putten

Vanaf 2021 online platform voor werknemer, werkgever en bewoner

Voorne-Putten is met bijna 160.000 inwoners een belangrijk woon-, werk- en verblijfsgebied.
De regio is sterk georiënteerd op de haven van Rotterdam, waar haar inwoners een aanzienlijk deel van de arbeidsplaatsen vervullen. Circa 30% van de beroepsbevolking van Voorne-Putten met een baan buiten het eiland werkt in de Rotterdamse haven. Daarnaast werkt 30% in de rest van Rotterdam, grofweg 20% in de rest van de regio en de rest daarbuiten. Oftewel: Voorne-Putten heeft te maken met een forse dagelijkse stroom forenzen. Ook zijn er in het gebied geen mogelijkheden om hoger onderwijs te volgen. Dit alles betekent een dagelijkse pendelstroom per auto en ov: ’s ochtends vanuit Voorne-Putten naar de regio Rotterdam (en de haven in het bijzonder) en ’s avonds in omgekeerde richting. Veelal op dezelfde tijdstippen, waardoor de bereikbaarheid van het gebied in het gedrang is.

De komende jaren kunnen inwoners van Voorne-Putten en werknemers in de Rotterdamse haven rekenen op allerlei initiatieven en probeeracties. Er wordt onder andere ingezet op probeeracties met e-bikes en speedpedelecs. En het thuiswerken wordt waar mogelijk gestimuleerd en gefaciliteerd. Werkgevers die hun mobiliteitsbeleid willen veranderen, worden geholpen met advies op maat en met ondersteuning bij de uitrol. Daarnaast wordt er een website gelanceerd waar van alles rond mobiliteit en bereikbaarheid te vinden is.

In totaal zijn er acht initiatieven tot stand gekomen dankzij een sterke samenwerking tussen de vier gemeenten op Voorne-Putten, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Rijkswaterstaat en De Verkeersonderneming. Drie mobiliteitsinitiatieven hebben te maken met de belangrijkste brugverbindingen (brugvoorspeller, incidentmanagement, verbeteren vertragingen); twee mobiliteitsinitiatieven zijn gericht op logistiek, ketenmobiliteit en Plant Stops; en twee initiatieven gaan over gedragsverandering en een nieuw mobiliteitsplatform.

Het programma omvat diverse maatregelen die gedragsverandering van reizigers, werkgevers, en werknemers stimuleren. We streven naar een ‘modal shift’ van auto naar fiets en ov, oftewel een vermindering van autoverkeer – vooral ook in de spits – door maatregelen als spitsmijden, thuiswerken, het ontwikkelen van diverse werkgeversinitiatieven, etc. Maatregelen die dus gericht zijn op het realiseren van onder andere meer fietsvervoer, waardoor de filedruk afneemt en de doorstroming op de weg van en naar de haven verbetert. Tevens wordt gewerkt aan de duurzaamheidsdoelen van het Rijksbeleid (o.a. CO2-reductie). Er vinden bijvoorbeeld stimulerende acties voor zowel inwoners als bedrijven plaats op het gebied van e-bikes, speedpedecs etc.

Dit informeren, activeren en stimuleren verloopt via de eigen communicatiekanalen van de partners, om zo de bedrijven en de inwoners te kunnen bereiken. Maar ook gaan we informatie samenbrengen in een gezamenlijk online Mobiliteitsplatform (MP) voor het gebied Voorne-Putten en haven. In het tweede kwartaal van 2021 moet het online mobiliteitsplatform live staan om slim(mer) reizen te stimuleren. Daarmee bedoelen we dat we door middel van bijvoorbeeld probeeracties mensen in aanraking laten komen met verrassend aanbod om anders (duurzamer, kosten efficiënter, socialer, gezonder) te reizen. Het online platform biedt straks geordende informatie over reizen, over allerlei typen vervoer, met tools voor werkgevers, werknemers en inwoners. Laagdrempelig en gericht op alle alternatieven en (probeer)acties die er zijn.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.