Data deelmobiliteit nog geen onderdeel van beleid

9 februari 2021


Kansen voor geïntegreerd perspectief gemeenten

Deelmobiliteitsdiensten als deelfiets, – scooter en –auto, genereren data die steeds vaker beschikbaar komt voor gemeenten. Maar die data zijn meestal gericht op de consument, zeer versnipperd en niet bedoeld voor het maken van beleid. Er bestaat geen geïntegreerd perspectief op het gebruik van mobiliteitsdata om bredere beleidsdoelstellingen vorm te geven en uit te voeren. Daar liggen kansen. Gemeenten zouden met elkaar samenhangend beleid en regelgeving moeten formuleren. Dat concludeert De Verkeersonderneming. Rebel deed een verkennende analyse naar deelmobiliteitsdata en hoe deze zich verhouden tot het beleid van gemeenten.

Belangrijkste conclusies analyse ‘data en deelmobiliteit’
Data van aanbieders verschillen per aanbieder én gemeente en zijn niet gericht op beleid
Data die deelaanbieders ter beschikking stellen zijn veelal niet gericht op beleid, maar op de consument. Zo vertelt de data wel of er op die locatie een fiets beschikbaar is, maar bijvoorbeeld niet hoe vaak die fiets per dag wordt gebruikt. Daarnaast verschilt het verstrekken van data per deelaanbieder. Zo is er van OV-fiets en Donkey Republic veel data publiekelijk beschikbaar, maar van andere partijen weinig tot niets. Tot slot verschilt de manier van data inwinnen per gemeente. Dit maakt het lastig een overzicht te creëren.

Beleidsmakers hebben weinig zicht op mogelijkheden die data bieden en de data bereiken vaak niet de juiste mensen
Beleidsmakers hebben vaak nog te weinig zicht op de mogelijkheden van data over deelmobiliteit om beleid te verbeteren en efficiënter uit te voeren. Tegelijkertijd zijn deze data lang niet voor iedereen beschikbaar, ook niet binnen de gemeente. Dit komt onder meer door contractuele beperkingen bij het delen van data van deelmobiliteitsaanbieders. Ook is er nog veel terughoudendheid bij deze aanbieders om data te delen.

Belangrijkste aanbevelingen analyse ‘data en deelmobiliteit’
Het is belangrijk dat gemeenten hun blik verbreden ten aanzien van data over deelmobiliteit en deze gaan inzetten voor data-gestuurde beleidsontwikkeling
Gemeenten moeten bepalen hoe deelmobiliteit zich verhoudt tot een breder scala aan beleidsdoelstellingen in plaats van zich alleen te richten op het reguleren en het beheer van mobiliteitsaanbieders. Zij kunnen kijken hoe voortdurende data-uitwisseling kan leiden tot effectiever beleid.

Eenduidig inwinnen van mobiliteitsdata en toegankelijk maken voor overheidsorganisaties
Het is belangrijk dat van alle diensten dezelfde data op dezelfde manier worden ingewonnen. Deze standaardisatie minimaliseert de kosten voor alle partijen. En er ontstaat hierdoor een eenduidig beeld en overzicht. Daarnaast is het belangrijk dat deze data voor alle relevante overheidsorganisaties toegankelijk zijn.

Beleidskaders over grenzen gemeenten heen
Mobiliteit en ook deelmobiliteit houdt niet op bij de grenzen van een gemeente. Gemeenten zouden dan ook samen met aangrenzende gemeenten beleidskaders voor deelmobiliteit moeten ontwikkelen. Dit voedt de behoefte aan het eenduidig inwinnen van deelmobiliteitsdata in Nederland.

Eerste aanzet beleidsvraagstukken en dashboard
Er is een verkenning gedaan om gestructureerd te kijken welke beleidsvraagstukken (use cases) op het gebied van deelmobiliteit leiden tot een datavraag. Deze analyse is online beschikbaar en hier te vinden. Daarnaast is een eerste aanzet gemaakt om met beschikbare data een online dashboard op te zetten, om zo de waarde van data in het maken van beleid aan te tonen. Dit dashboard is op verzoek beschikbaar.

Achtergrond verkennende analyse data en deelmobiliteit
Voor deze verkennende analyse is de stad Rotterdam als uitgangspunt gebruikt. De Verkeersonderneming gaat ervan uit dat de conclusies gelden voor het overgrote deel van de gemeenten in Nederland. Eerder in 2020 is onderzoek gedaan naar de impact van Covid-19 op startups in de ontwikkeling van Mobility as a Service en deelmobiliteit. Dit onderzoek is hier een vervolg op en is bedoeld om te zien in hoeverre we met data deelmobiliteit verder kunnen begrijpen, ontwikkelen en stimuleren.

Rapportage verkennende analyse data en deelmobiliteit
De volledige analyse is hier te downloaden.

 

 

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.