Wij willen Rotterdam graag bereikbaar maken en houden

Samenwerking

De Verkeersonderneming is een publiek-private samenwerking van gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam. Er zijn vijf belangrijke redenen voor deze samenwerking:

  • Gezamenlijke aanpak van bereikbaarheidsvraagstukken.
  • Het versterken en optimaliseren van het (gebruik) van de infrastructuur in en om Rotterdam en het reduceren van de filedruk door een doelgerichte vraagbeïnvloeding.
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve oplossingen voor bereikbaarheidsvraagstukken: oplossingen die de samenwerkingspartijen afzonderlijk niet kunnen ontwikkelen en uitvoeren.
  • Samenwerking: publiek-publiek, publiek-privaat, privaat-privaat en publiek-privaat-people. Nieuwe oplossingen landen bij voorkeur in de markt (privaat) of bij een wegbeheerder (publiek).
  • Bijdragen aan een duurzame gedragsverandering.

 

Van bereikbaarheid naar Mobiliteitsgeluk en Mobility as a Service

De Verkeersonderneming staat open voor nieuwe ontwikkelingen en als het nodig is, zoeken we andere invalshoeken om een vraagstuk te analyseren. We blijven zoeken naar oplossingen en schromen niet om aan de slag te gaan met oplossingen die nog niet eerder zijn gebruikt. Innovatie is het sleutelwoord en we deinzen niet terug voor experimenten.

We hebben het vraagstuk ‘bereikbaarheid’ een aantal jaren benaderd als fileprobleem, vanuit de gedachte dat mensen niet graag in de file staan en daarvoor alternatieven zoeken. Steeds sterker groeit bij ons de gedachte dat bereikbaarheid op zich niet het vraagstuk is. Mensen hebben geen probleem met files, mensen hebben een probleem als ze ergens niet kunnen komen.

Bijvoorbeeld werkzoekenden die zonder auto en zonder goede openbaar vervoerverbinding zeer beperkt zijn in mogelijkheden om een baan te vinden, terwijl werkgevers in het havengebied springen om personeel. Dáárvoor een oplossing vinden, is veel meer dan de bereikbaarheid verbeteren. Dat draagt bij aan het geluk van mensen. Mobiliteitsgeluk.

In de komende jaren willen we die denkwijze verder uitdiepen en uitwerken in concrete projecten. We zoeken daarbij de verbinding tussen bereikbaarheidsvraagstukken en andere beleidsterreinen, waarvan arbeidsparticipatie er één kan zijn, maar ook bijvoorbeeld gezondheid en welzijn.

Met onze out of the box manier van denken kiezen we voor een nieuwe aanpak via niet gebaande paden. Vanuit die invalshoek leggen de moederorganisaties vraagstukken neer bij De Verkeersonderneming.

Die aanpak valt op in de wereld om ons heen. De Marktplaats voor Mobiliteit wordt internationaal gezien als eerste aanzet tot een nieuw mobiliteitsconcept MaaS – Mobility as a Service. Dit concept laat zich vergelijken met de telecommarkt: al naar gelang de wensen neemt de gebruiker een pakket af van een mobiliteitsprovider die hem ritten per taxi, openbaar vervoer, carsharing, deelfiets etc levert, zoals hij zich bij zijn telefoonprovider abonneert op een pakket van belminuten, sms-jes en internetmb’s.

MaaS is meer echter meer dan de huidige Marktplaats voor Mobiliteit. Het MaaS-concept voorziet in zes onderdelen: de klant kan zijn reis PLANNEN, BOEKEN, BESCHIKKEN OVER DIVERSE MODALITEITEN, hij wordt ONDERSTEUND, bij onvoorziene omstandigheden kan hij zijn reis AANPASSEN en via MaaS kan hij zijn reis BETALEN.

De geschiedenis
In 2008 sloten Havenbedrijf, gemeente en stadsregio Rotterdam en het ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat een Samenwerkingsovereenkomst met als doel de haven bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden aan de A15. De scope van De Verkeersonderneming is in de loop der jaren verbreed. Slim Bereikbaar kwam erbij en De Verkeersonderneming werd de uitvoeringsorganisatie voor het project Beter Benutten. Vervolgens vroeg de gemeente Rotterdam ondersteuning aan De Verkeersonderneming voor mobiliteitsmanagement tijdens de werkzaamheden aan de Maastunnel, vanaf 2017. Ook zoeken we met MRDH naar verbetering van de bereikbaarheid van Rotterdam-The Hague Airport.

Beter Benutten

In Beter Benutten Rotterdam staat de reiziger centraal, of die nu bewoner, werknemer, werkgever of ondernemer is. Als ‘mobiliteitsklant’ heeft hij keuze uit diverse mobilteitsdiensten, zodat hij de spits kan mijden op de manier die het beste hem past. We zien mobiliteit als een product dat in allerlei vormen verkrijgbaar is op een Marktplaats.

  • De reiziger, werknemer of werkgever kan kiezen uit het mobiliteitsaanbod van verschillende dienstverleners op de Marktplaats voor Mobiliteit.
  • Ondernemers die hun logistiek willen verbeteren en de spits willen mijden, kunnen terecht op de Marktplaats voor Logistiek.

In november 2015 startte De Verkeersonderneming een marktverkenning, waarbij marktpartijen werd gevraagd om met infrastructurele oplossingen te komen voor knelpunten in de regio Rotterdam. Daaruit blijkt dat er kansen zijn voor een Marktplaats voor Infrastructuur, waar overheid en marktpartij samen bouwen en samen investeren: voor elke private euro investeert de overheid een publieke euro.

Het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draait om de kernwaarden bereikbaarheid, leefbaarheid en economie. Voor de economie is de bereikbaarheid van de economische centra in en om de steden cruciaal. Een betere doorstroming versterkt de leefbaarheid van de woongebieden. Rijk, regionale overheden en bedrijfsleven voelen zich daarvoor samen verantwoordelijk.

Door de krachten te bundelen werken zij samen aan een structurele verbetering van de bereikbaarheid, gekoppeld aan andere waarden, zoals economisch vestigingsklimaat, duurzaamheid of goed werkgeverschap. In de regio Rotterdam is De Verkeersonderneming de uitvoeringsorganisatie van het programma Beter Benutten.

Het programma Beter Benutten Rotterdam bestaat uit vier programmalijnen:

Reisgedrag: het pre-trip interveniëren in de vervoerkeuze van de reiziger, het tijdstip van reizen en/of de plaats waarvandaan of waarnaartoe wordt gereisd;

Rijgedrag: het on-trip interveniëren in de routekeuze en/of het rijgedrag van automobilisten;

Netwerkversterking: het verbeteren van de netwerken (fiets, auto, openbaar vervoer) en hun samenhang met als doel ander reis- en rijgedrag te faciliteren;

Logistiek: het verbeteren van de efficiency logistieke ketens.

In de Bereikbaarheidsverklaring voor het programma Beter Benutten is vastgelegd dat de regio Rotterdam 7.000 spitsmijdingen zal realiseren. Om te zorgen dat die doelstelling wordt gehaald, heeft De Verkeersonderneming een programma samengesteld waarmee maximaal 12.500 spitsmijdingen haalbaar zijn.

Results!
Rotterdamse Resultaten Krant 2014
Bereikbaarheidsverklaring 2014
Voortgangs- en effectrapportage 2013
Rotterdamse Resultaten Krant 2013
Rotterdamse Resultaten Krant 2012
Bereikbaarheidsverklaring 2012